Algemene verkoopsvoorwaarden

Mijn Pajottenland is een merknaam van Pica Lausa. Elke aankoop op de website van www.mijnpajottenland.be is onderhavig aan volgende algemene verkoopsvoorwaarden die de koper verklaart te aanvaarden zonder enige reserve als hij van de dienst van www.mijnpajottenland.be gebruik maakt. Pica Lausa werkt samen met Linkedfarm CVBA voor het technisch platform van de webshop (www.linkedfarm.be ).

Bestelling

De koper plaatst zijn/haar bestelling op de website Mijnpajottenland en volgt de aangeduide procedure. Het automatisch opslaan van de gegevens via de website Mijnpajottenland heeft als gevolg dat deze gegevens gelden als bewijs voor de aard, de inhoud en de datum van bestelling. Het online bevestigen van de bestelling geldt als elektronische ondertekening die tussen Mijnpajottenland en de Koper, dezelfde juridische waarde heeft als een geschreven handtekening.

De verkoop wordt effectief vanaf het moment van bevestiging van de bestelling door Mijnpajottenland. Deze bevestiging houdt in : een overzicht van de bestellingen, het leveradres, het adres van Mijnpajottenland waarop de koper eventuele klachten kan formuleren; bij gebrek kan ook een rechtsgeldig betaalde factuur worden voorgelegd voor zover de bank van de koper de betaling heeft aanvaard.

Mijnpajottenland behoudt zich de mogelijkheid voor om bepaalde producten of bestellingen niet te bevestigen. Gezien de specificiteit van de producten die seizoensgebonden zijn, is het altijd mogelijk dat bepaalde producten niet of niet tijdig geleverd kunnen worden. Mijnpajottenland zal hierover de klant informeren op het moment van de levering en zal steeds een alternatief of een terugbetaling van het ontbrekende product voorstellen.

Prijs

De prijzen staan aangeduid in euro’s, BTW inbegrepen en zijn slechts geldig op het moment van de bestelling. De prijzen kunnen op elk moment door Mijnpajottenland gewijzigd worden. Enkel de prijs op de wesbite van Mijnpajottenland is geldig tussen partijen. U betaalt de prijs die geldt op de dag van de reservering. U kan slechts enkel op de dag van de reservering gebruik maken van de geldige waardebonnen, promoties of kortingen.

Betalingswijzen

Om te betalen, beschikt de Koper over verschillende betalingswijzen die aangeduid staan op het moment van de bestelling. De online betaling gebeurt via het online betalingsplatform MOLLIE of Paypal, in een beveiligde omgeving (https protocol en cryptage sleutel). De bestelling die door de Koper bevestigd wordt zal slechts definitief doorgaan als de online betaling door het betalingsplatform definitief wordt goedgekeurd.

Mijnpajottenland behoudt zich het recht voor niet te leveren indien een bestelling of levering niet betaald is via het platform of via domiciliëring of in geval van geschillen tussen Mijnpajottenland en de koper.

Kosten, timing en leveringsvoorwaarden

Per bestelling zal een optionele leveringskost, indien van toepassing, worden aangeduid op het moment dat de koper zijn bestelling afsluit. De leveringskosten kunnen door de koper niet worden betwist omdat hij ze bij de bevestiging van zijn bestelling ter kennis heeft genomen.

De bestellingen voor leveringen kunnen tot, ten laatste, tot middernacht 2 werkdagen vooraf de afhaaldatum worden doorgegeven. Bijvoorbeeld: voor een afhaaldatum op vrijdag, kan de bestelling ten laaste woensdag voor 24:00 doorgegeven worden.

De producten worden geleverd op het adres aangeduid door de koper op het moment van de bestelling. De koper dient de levering na te kijken en aan Mijnpajottenland eventuele verpakkingsproblemen te signaleren, alsook de ontbrekende producten binnen de 24u na levering op volgend adres : info@mijnpajottenland.be.

Mijn Pajottenland kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan of kwaliteitsverlies van de producten indien U niet aanwezig bent op het voorziene tijdstip van levering.

Uw producten blijven beschikbaar gedurende 24u na het oorspronkelijke tijdstip van levering en kunnen mits een nieuwe afspraak en op uw kosten opnieuw worden aangeboden na afspraak via volgende mailadres: info@mijnpajottenland.be. Na 24u worden de producten die nog bruikbaar zijn aan een goed doel geschonken.

Indien er misbruik wordt gemaakt van de diensten van Mijnpajottenland of indien U meerdere keren afwezig bent op het moment van levering, behouden wij ons het recht voor om Uw account te blokkeren en/of andere maatregelen te treffen om onze rechten te vrijwaren.

Wij recupereren graag onmiddellijk onze plooiboxen. Wij zullen U per plooibak een bedrag van 6 EUR leeggoed aanrekenen, dat U zal terugbetaald worden als U de bakken terugbezorgt.

Mijnpajottenland.be kan jammer genoeg geen herroepingsrecht toestaan voor de verse producten (zie uitzonderingen in art VI. 53.). Voor alle anderen producten met een lange houdbaarheid is dit wel mogelijk. Via deze link kan de koper makkelijk het hiervoor voorziene formulier downloaden. Mocht de koper merken dat deze producten niet conform zijn, blijft de wettelijke garantie van toepassing.

Conformiteit

De koper erkent alle informatie mbt het product vóór zijn aankoop te hebben gelezen en erkent dat het product conform is aan zijn bestelling. Zelfs al wordt de informatie zo zorgvuldig mogelijk door ons voorgesteld op de website, toch kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor incomplete, foute of voorbijgestreefde informatie. De foto’s online illustreren de online catalogus en zijn niet contractueel. Sommige elementen op de foto zijn niet in de prijs inbegrepen. Op elk moment kunnen foto’s gewijzigd worden en Mijnpajottenland kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een niet conforme foto.

Mijnpajottenland verschaft aan de Koper de beste geschatte waarde van het gewicht van een vers product, maar gezien de natuur van deze producten is het mogelijk dat het gewicht in de realiteit lichtjes positief of negatief verschilt.

Contractuele wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Elke bestelling die is uitgevoerd na de wijziging van deze voorwaarden veronderstelt de automatische aanvaarding van deze nieuwe voorwaarden.

Verantwoordelijkheid

De Koper heeft ter kennis genomen dat de verantwoordelijkheid van Mijnpajottenland ten allen tijde beperkt is tot het bedrag van de bestelling, wat ook de natuur van de schade moge zijn.

In geval van niet uitvoering of gedeeltelijke uitvoering van de verkoop, zal Mijnpajottenland niet verantwoordelijk worden gesteld indien de gebrekkige uitvoering te wijten is aan de koper zelf of aan een onvoorspelbaar en onoplosbaar voorval dat te wijten is aan een derde of in geval van overmacht.

Bovendien zal Mijnpajottenland niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor elke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het verkochte product.

Mijnpajottenland is niet verantwoordelijk voor eventuele ontoegankelijkheid van de website en de eventuele gevolgen hiervan. Mijnpajottenland kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade of andere incidenten die zouden kunnen voorkomen aan het informaticamateriaal of aan de gegevens die zijn opgeslagen op de computer of device van de gebruiker op het moment van de online toegang tot de website of tijdens het bezoek op één van de pagina’s van de site, alsook tijdens het downloaden van files en andere die van de website afkomstig zijn.

In het bijzonder is Mijnpajottenland niet verantwoordelijk voor het doorgeven van informatica virussen via zijn website. Mijnpajottenland is niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn omroepwijzen en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele intrusie in zijn IT-systemen of voor het stelen van gegevens via zijn systeem, gezien het feit dat Mijnpajottenland alles in zijn werk stelt om zich te behoeden van dergelijke onrechtmatige intrusies.

De webpagina’s die zich buiten de domeinnaam https://mijnpajottenland.be of shop.mijnpajottenland.be bevinden en in het bijzonder de pagina’s waarnaar de gebruiker kan doorverwezen worden via hyperlinks vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van desbetreffende wegpagina’s.

Wij engageren ons om Uw gegevens enkel te gebruiken om U communicaties te versturen ivm Mijnpajottenland.be en/of de correcte afhandeling van de bestelling te verzekeren.

Indien U per email wenst op de hoogte te worden gehouden, dient U ons Uw mailadres te geven. Uw gegevens komen terecht in onze klantenlijst en worden vertrouwelijk behandeld. U mag ook weigeren dat Mijnpajottenland.be U mails verstuurt. U hoeft gewoon de juiste vakjes aan- of af te vinken. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacy-charter op onze website

Bewijslast

De IT-journalen of « logs » die door onze IT systemen worden verwerkt, worden als geldig bewijsmateriaal aanvaard tussen partijen(bewijs van bestellingen, elektronische communicatie, betalingen,…)

Ondeelbaarheid

Indien één van de artikelen van deze verkoopsvoorwaarden om één of andere reden teniet wordt verklaard, verklaren partijen zich akkoord dat de andere artikelen geldig blijven. Het feit dat Mijnpajotteland eventueel zou afzien van haar recht om één van de artikelen volledig toe te passen, mag niet betekenen dat Mijnpajottenland stilzwijgend afstand doet van al haar rechten en zal Mijnpajottenland steeds de mogelijk bieden om later op deze voorwaarden terug te kunnen komen.

Klachten

Klachten in verband met online aankopen dienen steeds binnen de 24u na levering van de bestelling te worden ingediend. Elke klacht kan per mail verstuurd worden op info@mijnpajottenland.be en moet de nodige referenties over de betrokken artikelen bevatten, alsook de leverdatum en de exacte motieven van de klacht

Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

In geval van geschillen over toepassing van deze voorwaarden, zijn Mijnpajottenland en de koper akkoord om de Belgische rechtspraak te laten gelden en geven ze de bevoegdheid van eventuele uitspraken aan de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel.

Het “ODR”-platform van de EU is een website bestemd voor consumenten en professionelen die onlinetransacties verrichten in de EU (grensoverschrijdende of louter nationale transacties). Het is een hulpmiddel om geschillen over onlineaankopen op te lossen, zonder naar de rechter te stappen. Conform art. 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013U kan U naar volgende link surfen https://webgate.ec.europa.eu/odr

Contact

Adres: Kouterstraat 28 – 1670 Heikruis

Tel : +32 497 59 22 46

Email : info@mijnpajottenland.be  

Ondernemingsnummer :  BE 0826 868 283